Sport szelet minden 4. nyer 2014 – játékszabályzat

IDE érdemes benézni - NAGYON AJÁNLJUK!Multi-Vitamin.hu általános kampány  468*120 v1

Ha fontos az egészséged - nézz ITT szét!

sportszeletSport szelet minden 4. nyer 2014-ben is folytatódott.

SPORT SZELET MINDEN 4. NYER” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1.       A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Sport Szelet Minden 4. Nyer” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Mondelez

Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.) (”Szervező”).

A  Játék  lebonyolításával  összefüggő,  annak  végrehajtásával  kapcsolatos  egyes  feladatokat  a

Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.)

(”Lebonyolító”) látja el.

 

2.       A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1     A  Játékban  kizárólag  magyarországi  lakó-  vagy  tartózkodási  hellyel,  valamint  a  magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező,  18. életévét betöltött  magyar  állampolgár, a  2.11  pontban  meghatározott személyek  körébe  nem  eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

2.1.1. bármely magyarországi üzletben vásárol legalább 1 (egy) darabot az alábbi, promóciós csomagolással ellátott termékek közül:

-     Sport 25g szeletes csokoládé

-     Sport 31g szeletes csokoládé

-     Sport 42g szeletes csokoládé

-     Sport 51g szeletes csokoládé

-     Sport Földimogyoró 42g szeletes csokoládé

(a továbbiakban együtt: ”Termék”), és

2.1.1.1.       amennyiben a Termék csomagolása „Gratulálunk 25g-os terméket nyertél!”  feliratot  tartalmaz,  úgy  a  csomagolást  a  „Beváltóhely”

matricával ellátott beváltóhelyek egyikében beváltja és az adott beváltóhely munkatársának átadja a nyerő kódot olvasható formában tartalmazó csomagolást;

2.1.1.1.1.    Sport   25g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a

nyertes felirat: „TERMEKET NYERT”

2.1.1.1.2.    Sport   31g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a nyertes felirat: „GRATULÁLUNK, SPORT 25G TERMÉKET NYERTÉL”

2.1.1.1.3.    Sport   42g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a nyertes felirat: „GRATULÁLUNK, SPORT 25G TERMÉKET NYERTÉL”

2.1.1.1.4.    Sport   51g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a nyertes felirat: „GRATULÁLUNK, SPORT 25G TERMÉKET NYERTÉL”

2.1.1.1.5.    Sport   42g   Mogyorós   promóciós   csomagolású   termék esetében a nyertes felirat: „TERMEKET NYERT”

vagy

2.1.1.2.       amennyiben  a  Termék  csomagolása  9  jegyű  alfanumerikus  kódot

(„Kód”)      tartalmaz,      úgy      elektronikus      úton      regisztrál      a

www.sportszelet.hu domain alatti weboldalon (”Weboldal”), melynek során megadja a következő valós adatait: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím (”Regisztráció”), és a Kódot feltölti a Weboldalra; és

2.1.2. a Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen

játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2     A Játékos a hozzá legközelebb eső beváltóhely címéről a  mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címen, a 40/200-576 információs vonalon, illetve a www.sportszelet.hu weboldalon keresztül tudakozódhat.

2.3     A  Játékban  kizárólag  a  2.1.1  pontban  meghatározott,  promóciós  csomagolással  ellátott Termékek vesznek részt. A Játékban összesen megközelítőleg 19.438.639 darab promóciós csomagolású Termék vesz részt. A promóciós csomagolású Termékek a készlet erejéig érhetők el. A „Gratulálunk, 25g-os terméket nyertél!” feliratot tartalmazó Termékek eloszlása az összes Termék között a vásárlások helyszínén nem egyenletes.

2.4     Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú promóciós csomagolást válthat be a 2.1.1.1. pont szerint és korlátlan számú Kódot jogosult feltölteni a Weboldalra a 2.1.1.2. pont szerint. Amennyiben ugyanazt a Kódot a Játékos  többször  tölti  fel,  úgy  Szervező  az  első  feltöltött  Kódot  regisztrálja,  a  további, ugyanazon Kódot tartalmazó feltöltéseket törli és a Játék során nem veszi figyelembe.

2.5     A  Játékos köteles  a  Játék  végét  követő  90  (kilencven) naptári napig  a  Kódot  tartalmazó promóciós csomagolás(oka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet. Amennyiben a Kód elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódok/promóciós csomagolások tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.6     A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.7     A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.8     Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.9     Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben  azok,   illetve   az   azt   beküldő   Játékos   bármely  okból   nem   felel   meg   a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.10   A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és  ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.11 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Mondelēz International, Inc. magyarországi  leányvállalatainak,  valamint  a  Játék  szervezésében  részt  vevő  egyéb  3.

személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.12   A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem  valós Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó  többi  játékost.  Ilyen  személyeknek minősülnek  továbbá,  akik  nem  valós  adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Kódot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3.       A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2014. február 3. napjától 2014. március 30. napjáig tart. 

A promóciós csomagolások 2.1.1.1. pont szerinti beváltásának, valamint a Kódok 2.1.1.2 pont szerinti feltöltésének határideje: 2014. március 30. 23 óra 59 perc

4.       A JÁTÉK MENETE

4.1      Pro mó ció s c som ago lá s b ev áltása

4.1.1       Az  a  Játékos,  aki  a  Játék  időtartama  alatt  a  2.1.1.1.  pont  alapján  promóciós csomagolást vált  be,  jogosult lehet  egy darab,  az  5.1.1 pontban írt  garantált ajándékra.

4.2      N yerő idő p o n t o k

4.2.1       Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2013. január 28. napján 11 óra 00 perckor a Lebonyolító székhelyén az 5.2.1. pontban meghatározott egyes Lenovo A1000 tabletekre vonatkozóan hetenként 1-1 (egy-egy) darab nyerő időpontot, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 8 hetenkénti nyerő időpontot sorsol. ki.

4.2.2       Az 5.2.1. pontban meghatározott Lenovo A1000 tableteket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Lenovo A1000 tabletekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2.1.1.2. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.2.3       A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik.  A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se  ismerhesse meg. A  nyerő időpontok a  Játék  végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.3     Fődíj

4.3.1       Szervező a Játék időtartama alatt 2014. március 30. 23 óra 59 percig  érvényesen

beküldött  Pályázatok közül  2014.  április  2.  napján  11  óra  00  perckor  közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab fődíjat (”Fődíj”) sorsol ki. A sorsolás nyilvános. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (cím: 1054 Budapest, Hold utca 27.). A Szervező a sorsoláson a Fődíj tekintetében összesen 5 (öt) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely személyi, illetve alaki feltételnek nem felel meg és ezért érvénytelen, illetve a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból a Játékból kizárásra kerül.

5.       NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1     Garant ált a jánd éko k

5.1.1.   Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 2.1.2. pont alapján promóciós csomagolást vált be, jogosult lehet egy darab 25 g-os Sport Szelet szeletes csokoládéra („Garantált   ajándék”).   A   Játékban   összesen   megközelítőleg  4.859.660   darab Garantált ajándék kerül kiosztásra.

5.1.2.   Amennyiben a  Garantált  ajándékra  jogosult  Játékos  a  3.  pontban  írt  határidőig  a Garantált ajándékra jogosító promóciós csomagolást nem váltja be, úgy elveszíti jogosultságát a Garantált ajándékra, és azt a továbbiakban nem követelheti.

5.1.3.   Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Garantált ajándékra lehet jogosult. 

5.2      N yer emén yek

5.2.1.   A Játékban kiosztásra kerül:

5.2.1..1.      hetente 1 (egy) darab Lenovo A1000 tablet (“Heti nyeremény”;

(Tárgynyeremény”)

5.2.1..2.      Fődíj: 1 (egy) darab Lenovo Yoga 2 Pro laptop („Fődíj”);

5.2.2.   Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a Tárgynyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.5. és 5.6 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem  tesz eleget, Szervező a  4.2.  pontban meghatározott nyerő időpontokat, illetve az ahhoz legközelebb eső időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) követően feltöltött Kód feltöltőjét választja nyertesnek (tartaléknyertes). A tartaléknyertesek a nyerő időponthoz legközelebb eső időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válhatnak jogosulttá a Tárgynyereményre az 5.5. és 5.6. pontokban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Tárgynyereményt az 5.6 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

5.2.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama az 5.2.1. pontban meghatározott Tárgynyeremények közül legfeljebb egy darab  Lenovo Tablet-re és  egy darab Lenovo Laptopra jogosult.

(Garantált ajándék, Heti nyeremény és Fődíj a továbbiakban együtt: „Nyeremény”. Heti nyeremény és

Fődíj továbbiakban együtt „Tárgynyeremény”)

5.3     A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

5.4     A Garantált ajándékot a Játékos a promóciós csomagolás 2.1.1.1. pont szerinti beváltásával egyidejűleg jogosult átvenni. Amennyiben a Játékos a Garantált ajándékot e pont szerint nem veszi át, azt a továbbiakban nem követelheti.

5.5     A Lebonyolító a Tárgynyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Játékos az értesítő e-mailben szereplő linken köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi  címet,  amelyre  a  Tárgynyeremény kézbesítését  kéri,  ellenkező  esetben  a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Tárgynyereményt átadni.

Szervező vagy Lebonyolító jogosult a nyertes Kódot jól olvashatóan tartalmazó eredeti csomagolást a Játék ideje alatt bármikor, vagy a Játék lezárását követő 90 napon belül postai úton  bekérni.  A  promóciós  csomagolás beküldésével kapcsolatos postaköltség a  Játékost terheli. Szervező vagy Lebonyolító a levél sikeres kézbesítésével kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A kért kódot bemutatni nem tudó Játékost Szervező vagy Lebonyolító a Játékból kizárhatja.

5.6     A Tárgynyereményt a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a Tárgynyeremény   kézbesítését   kétszer   kíséreli   meg,   a    nyertes   Pályázattal   érintett nyerőidőpontot követő 90 (kilencven) naptári napon belül. Amennyiben a nyertes Játékos a kiszállítási kísérletek alkalmával nem  tartózkodik otthon, nyereményét átveheti a területileg hozzá tartozó letéti postahivatalban 5 napon belül személyazonossága és lakcíme igazolását követően, akár küldeményértesítő nélkül is. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben,  Küldeményforgalmi  Üzletszabályzatában,  valamint  a  postai  szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem  tesz  eleget,  és  így  a  Tárgynyeremény átadása  a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a  Tárgynyeremény visszaérkezik a  Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel), a Tárgynyeremény átvételére további

10 napon belül személyesen van lehetőség Lebonyolító telephelyén (1054 Budapest, Hold utca

27.) hétköznapokon 9:00-17:30 között a mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címen keresztül történt  előzetes  időpont  egyeztetést követően.  A  Szervező  a  nyeremény átvételére  újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.7     A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár, illetve megőrző postahely nem jogosult pénzt kérni a csomag átvételéért. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a  mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti postahivatalba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.

5.8     Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

5.9     A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.       ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

7.       INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1.    A Játékról részletes információk a www.sportszelet.hu weboldalon érhetők el.

7.2.    A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is hívhatják a 06-40/200-576-os telefonszámot munkanapokon; hétfőtől péntekig, 8.00 és 17.00 óra között a Játék időtartama alatt. A hívás díja a szolgáltató alapdíjas tarifája szerint kerül számításra, amelynek költsége a hívó felet terheli. Kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik a mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címre.

7.3.    A Játék honlapja a következő böngészőtípusokra lett optimalizálva: Chrome 32, Firefox 26, Internet Explorer 8 és frissebb változatai.

8.       ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1     A  jelen  Játékban történő  részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.  Azok,  akik  a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

8.1.1    a  Szervező,  mint  adatkezelő,  és  a  Lebonyolító,  mint  adatfeldolgozó  a  megadott személyes   adataikat   a   Játékkal   összefüggésben,   a   Játék   időtartama   alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2    nyertesség esetén  nevüket  és  lakcímüket (kizárólag  a  település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

8.1.3    megadott   személyes   adataikat   –   amennyiben   a   Weboldalon   az   adott   mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

8.1.4    Játékosokról  és  a  nyeremény  átadásáról  kép-,  hang-  és  filmfelvétel  is  készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában  illetve  hirdetéseiben  minden  további  külön  hozzájárulás  és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

8.1.5    részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a szervező Mondelez Hungária Kft., mint adatkezelő.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a HPS Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.

8.2     Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: www.sportszelet.hu/Kapcsolat rovat. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni  tiltakozás joga  is.  Amennyiben a  tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3     A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak  megbízottja  a  8.1.3.  pontban  említett  módokon,  amelyet  megtehet  a  Játékos  egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): www.sportszelet.hu/Kapcsolat rovat.

8.4     A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

9.       VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1       A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2       A  Szervező  és  a  Lebonyolító  a  Nyeremények  tekintetében  minőségi  felelősséget  nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.sportszelet.hu Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a  Szervező, illetve a  Lebonyolító semminemű felelősséget nem  vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. Szervező nem vállal felelősséget továbbá az olyan sikertelen kódfeltöltésekért, illetve egyéb rendszer által generált hibákért, amelyek oka, hogy a Játékos a 7.3. pontban felsoroltakon kívül más böngészőtípust használ.

9.3       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4       Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5       A  Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a  www.sportszelet.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem  a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.6       A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2014. 02. 03.

 

Mondelez Hungária Kft.

Szervező

Négy remek ajánlat
1. Társat keresel? Ezt ajánljuk
2. Ha fontos az egészséged IDE nézz be
3. Böngéssz az akár 90%-os kuponok nyújtotta kedvezmények világában! Meglepetéskirály.hu
4. Népszerű magazinok kedvező áron.

Tags: , , , , , , , , ,