Sport szelet minden 4. nyer 2014 – játékszabályzat

sportszeletSport szelet minden 4. nyer 2014-ben is folytatódott.

SPORT SZELET MINDEN 4. NYER” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1.       A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A ”Sport Szelet Minden 4. Nyer” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Mondelez

Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.) (”Szervező”).

A  Játék  lebonyolításával  összefüggő,  annak  végrehajtásával  kapcsolatos  egyes  feladatokat  a

Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.)

(”Lebonyolító”) látja el.

 

2.       A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1     A  Játékban  kizárólag  magyarországi  lakó-  vagy  tartózkodási  hellyel,  valamint  a  magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező,  18. életévét betöltött  magyar  állampolgár, a  2.11  pontban  meghatározott személyek  körébe  nem  eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

2.1.1. bármely magyarországi üzletben vásárol legalább 1 (egy) darabot az alábbi, promóciós csomagolással ellátott termékek közül:

–     Sport 25g szeletes csokoládé

–     Sport 31g szeletes csokoládé

–     Sport 42g szeletes csokoládé

–     Sport 51g szeletes csokoládé

–     Sport Földimogyoró 42g szeletes csokoládé

(a továbbiakban együtt: ”Termék”), és

2.1.1.1.       amennyiben a Termék csomagolása „Gratulálunk 25g-os terméket nyertél!”  feliratot  tartalmaz,  úgy  a  csomagolást  a  „Beváltóhely”

matricával ellátott beváltóhelyek egyikében beváltja és az adott beváltóhely munkatársának átadja a nyerő kódot olvasható formában tartalmazó csomagolást;

2.1.1.1.1.    Sport   25g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a

nyertes felirat: „TERMEKET NYERT”

2.1.1.1.2.    Sport   31g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a nyertes felirat: „GRATULÁLUNK, SPORT 25G TERMÉKET NYERTÉL”

2.1.1.1.3.    Sport   42g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a nyertes felirat: „GRATULÁLUNK, SPORT 25G TERMÉKET NYERTÉL”

2.1.1.1.4.    Sport   51g   promóciós   csomagolású  termék   esetében   a nyertes felirat: „GRATULÁLUNK, SPORT 25G TERMÉKET NYERTÉL”

2.1.1.1.5.    Sport   42g   Mogyorós   promóciós   csomagolású   termék esetében a nyertes felirat: „TERMEKET NYERT”

vagy

2.1.1.2.       amennyiben  a  Termék  csomagolása  9  jegyű  alfanumerikus  kódot

(„Kód”)      tartalmaz,      úgy      elektronikus      úton      regisztrál      a

www.sportszelet.hu domain alatti weboldalon (”Weboldal”), melynek során megadja a következő valós adatait: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím (”Regisztráció”), és a Kódot feltölti a Weboldalra; és

2.1.2. a Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen

játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2     A Játékos a hozzá legközelebb eső beváltóhely címéről a  mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címen, a 40/200-576 információs vonalon, illetve a www.sportszelet.hu weboldalon keresztül tudakozódhat.

2.3     A  Játékban  kizárólag  a  2.1.1  pontban  meghatározott,  promóciós  csomagolással  ellátott Termékek vesznek részt. A Játékban összesen megközelítőleg 19.438.639 darab promóciós csomagolású Termék vesz részt. A promóciós csomagolású Termékek a készlet erejéig érhetők el. A „Gratulálunk, 25g-os terméket nyertél!” feliratot tartalmazó Termékek eloszlása az összes Termék között a vásárlások helyszínén nem egyenletes.

2.4     Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú promóciós csomagolást válthat be a 2.1.1.1. pont szerint és korlátlan számú Kódot jogosult feltölteni a Weboldalra a 2.1.1.2. pont szerint. Amennyiben ugyanazt a Kódot a Játékos  többször  tölti  fel,  úgy  Szervező  az  első  feltöltött  Kódot  regisztrálja,  a  további, ugyanazon Kódot tartalmazó feltöltéseket törli és a Játék során nem veszi figyelembe.

2.5     A  Játékos köteles  a  Játék  végét  követő  90  (kilencven) naptári napig  a  Kódot  tartalmazó promóciós csomagolás(oka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet. Amennyiben a Kód elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódok/promóciós csomagolások tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.6     A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.7     A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.8     Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.9     Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben  azok,   illetve   az   azt   beküldő   Játékos   bármely  okból   nem   felel   meg   a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.10   A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és  ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.11 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Mondelēz International, Inc. magyarországi  leányvállalatainak,  valamint  a  Játék  szervezésében  részt  vevő  egyéb  3.

személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.12   A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem  valós Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó  többi  játékost.  Ilyen  személyeknek minősülnek  továbbá,  akik  nem  valós  adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Kódot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3.       A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2014. február 3. napjától 2014. március 30. napjáig tart. 

A promóciós csomagolások 2.1.1.1. pont szerinti beváltásának, valamint a Kódok 2.1.1.2 pont szerinti feltöltésének határideje: 2014. március 30. 23 óra 59 perc

4.       A JÁTÉK MENETE

4.1      Pro mó ció s c som ago lá s b ev áltása

4.1.1       Az  a  Játékos,  aki  a  Játék  időtartama  alatt  a  2.1.1.1.  pont  alapján  promóciós csomagolást vált  be,  jogosult lehet  egy darab,  az  5.1.1 pontban írt  garantált ajándékra.

4.2      N yerő idő p o n t o k

4.2.1       Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2013. január 28. napján 11 óra 00 perckor a Lebonyolító székhelyén az 5.2.1. pontban meghatározott egyes Lenovo A1000 tabletekre vonatkozóan hetenként 1-1 (egy-egy) darab nyerő időpontot, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 8 hetenkénti nyerő időpontot sorsol. ki.

4.2.2       Az 5.2.1. pontban meghatározott Lenovo A1000 tableteket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Lenovo A1000 tabletekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2.1.1.2. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.2.3       A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik.  A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se  ismerhesse meg. A  nyerő időpontok a  Játék  végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.3     Fődíj

4.3.1       Szervező a Játék időtartama alatt 2014. március 30. 23 óra 59 percig  érvényesen

beküldött  Pályázatok közül  2014.  április  2.  napján  11  óra  00  perckor  közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab fődíjat (”Fődíj”) sorsol ki. A sorsolás nyilvános. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (cím: 1054 Budapest, Hold utca 27.). A Szervező a sorsoláson a Fődíj tekintetében összesen 5 (öt) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely személyi, illetve alaki feltételnek nem felel meg és ezért érvénytelen, illetve a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból a Játékból kizárásra kerül.

5.       NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1     Garant ált a jánd éko k

5.1.1.   Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 2.1.2. pont alapján promóciós csomagolást vált be, jogosult lehet egy darab 25 g-os Sport Szelet szeletes csokoládéra („Garantált   ajándék”).   A   Játékban   összesen   megközelítőleg  4.859.660   darab Garantált ajándék kerül kiosztásra.

5.1.2.   Amennyiben a  Garantált  ajándékra  jogosult  Játékos  a  3.  pontban  írt  határidőig  a Garantált ajándékra jogosító promóciós csomagolást nem váltja be, úgy elveszíti jogosultságát a Garantált ajándékra, és azt a továbbiakban nem követelheti.

5.1.3.   Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Garantált ajándékra lehet jogosult. 

5.2      N yer emén yek

5.2.1.   A Játékban kiosztásra kerül:

5.2.1..1.      hetente 1 (egy) darab Lenovo A1000 tablet (“Heti nyeremény”;

(Tárgynyeremény”)

5.2.1..2.      Fődíj: 1 (egy) darab Lenovo Yoga 2 Pro laptop („Fődíj”);

5.2.2.   Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a Tárgynyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.5. és 5.6 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem  tesz eleget, Szervező a  4.2.  pontban meghatározott nyerő időpontokat, illetve az ahhoz legközelebb eső időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) követően feltöltött Kód feltöltőjét választja nyertesnek (tartaléknyertes). A tartaléknyertesek a nyerő időponthoz legközelebb eső időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válhatnak jogosulttá a Tárgynyereményre az 5.5. és 5.6. pontokban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Tárgynyereményt az 5.6 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

5.2.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama az 5.2.1. pontban meghatározott Tárgynyeremények közül legfeljebb egy darab  Lenovo Tablet-re és  egy darab Lenovo Laptopra jogosult.

(Garantált ajándék, Heti nyeremény és Fődíj a továbbiakban együtt: „Nyeremény”. Heti nyeremény és

Fődíj továbbiakban együtt „Tárgynyeremény”)

5.3     A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

5.4     A Garantált ajándékot a Játékos a promóciós csomagolás 2.1.1.1. pont szerinti beváltásával egyidejűleg jogosult átvenni. Amennyiben a Játékos a Garantált ajándékot e pont szerint nem veszi át, azt a továbbiakban nem követelheti.

5.5     A Lebonyolító a Tárgynyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Játékos az értesítő e-mailben szereplő linken köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi  címet,  amelyre  a  Tárgynyeremény kézbesítését  kéri,  ellenkező  esetben  a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Tárgynyereményt átadni.

Szervező vagy Lebonyolító jogosult a nyertes Kódot jól olvashatóan tartalmazó eredeti csomagolást a Játék ideje alatt bármikor, vagy a Játék lezárását követő 90 napon belül postai úton  bekérni.  A  promóciós  csomagolás beküldésével kapcsolatos postaköltség a  Játékost terheli. Szervező vagy Lebonyolító a levél sikeres kézbesítésével kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A kért kódot bemutatni nem tudó Játékost Szervező vagy Lebonyolító a Játékból kizárhatja.

5.6     A Tárgynyereményt a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a Tárgynyeremény   kézbesítését   kétszer   kíséreli   meg,   a    nyertes   Pályázattal   érintett nyerőidőpontot követő 90 (kilencven) naptári napon belül. Amennyiben a nyertes Játékos a kiszállítási kísérletek alkalmával nem  tartózkodik otthon, nyereményét átveheti a területileg hozzá tartozó letéti postahivatalban 5 napon belül személyazonossága és lakcíme igazolását követően, akár küldeményértesítő nélkül is. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben,  Küldeményforgalmi  Üzletszabályzatában,  valamint  a  postai  szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem  tesz  eleget,  és  így  a  Tárgynyeremény átadása  a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a  Tárgynyeremény visszaérkezik a  Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel), a Tárgynyeremény átvételére további

10 napon belül személyesen van lehetőség Lebonyolító telephelyén (1054 Budapest, Hold utca

27.) hétköznapokon 9:00-17:30 között a mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címen keresztül történt  előzetes  időpont  egyeztetést követően.  A  Szervező  a  nyeremény átvételére  újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.7     A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár, illetve megőrző postahely nem jogosult pénzt kérni a csomag átvételéért. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a  mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti postahivatalba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.

5.8     Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

5.9     A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.       ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

7.       INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1.    A Játékról részletes információk a www.sportszelet.hu weboldalon érhetők el.

7.2.    A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is hívhatják a 06-40/200-576-os telefonszámot munkanapokon; hétfőtől péntekig, 8.00 és 17.00 óra között a Játék időtartama alatt. A hívás díja a szolgáltató alapdíjas tarifája szerint kerül számításra, amelynek költsége a hívó felet terheli. Kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik a mindennegyediknyer@hps.hu e-mail címre.

7.3.    A Játék honlapja a következő böngészőtípusokra lett optimalizálva: Chrome 32, Firefox 26, Internet Explorer 8 és frissebb változatai.

8.       ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1     A  jelen  Játékban történő  részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.  Azok,  akik  a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

8.1.1    a  Szervező,  mint  adatkezelő,  és  a  Lebonyolító,  mint  adatfeldolgozó  a  megadott személyes   adataikat   a   Játékkal   összefüggésben,   a   Játék   időtartama   alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2    nyertesség esetén  nevüket  és  lakcímüket (kizárólag  a  település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

8.1.3    megadott   személyes   adataikat   –   amennyiben   a   Weboldalon   az   adott   mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

8.1.4    Játékosokról  és  a  nyeremény  átadásáról  kép-,  hang-  és  filmfelvétel  is  készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában  illetve  hirdetéseiben  minden  további  külön  hozzájárulás  és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

8.1.5    részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a szervező Mondelez Hungária Kft., mint adatkezelő.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a HPS Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.

8.2     Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: www.sportszelet.hu/Kapcsolat rovat. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni  tiltakozás joga  is.  Amennyiben a  tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3     A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak  megbízottja  a  8.1.3.  pontban  említett  módokon,  amelyet  megtehet  a  Játékos  egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): www.sportszelet.hu/Kapcsolat rovat.

8.4     A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

9.       VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1       A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2       A  Szervező  és  a  Lebonyolító  a  Nyeremények  tekintetében  minőségi  felelősséget  nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.sportszelet.hu Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a  Szervező, illetve a  Lebonyolító semminemű felelősséget nem  vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. Szervező nem vállal felelősséget továbbá az olyan sikertelen kódfeltöltésekért, illetve egyéb rendszer által generált hibákért, amelyek oka, hogy a Játékos a 7.3. pontban felsoroltakon kívül más böngészőtípust használ.

9.3       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4       Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5       A  Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a  www.sportszelet.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem  a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.6       A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2014. 02. 03.

 

Mondelez Hungária Kft.

Szervező

© 2015 Nyerj ITT. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie